top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII

Proiectul "Produse Alese" este un proiect al Asociației Principele Nicolae.

1. Introducere
1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile („T&C”) în care puteți accesa pagina de internet [www.asociațiaprincipelenicolae.ro] („Site-ul”) și utiliza serviciile oferite prin intermediul Site-ului („Serviciile”). Este important să înțelegeți T&C, întrucât trebuie să le acceptați pentru a putea utiliza Site-ul și/sau Serviciile. Așadar vă rugăm să citiți integral acest docu
ment înainte de a utiliza Site-ul și/sau Serviciile.
1.2. Pentru utilizarea Site-ului și/sau a Serviciilor, vă putem solicita să vă exprimați acordul cu privire la acest set de T&C printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc.
1.3. În cazul în care omiteți să analizați T&C, dar utilizați Site-ul și/sau Serviciile, vom considera ca ați acceptat acest set de T&C în întregime, inclusiv orice actualizare a acestora.
1.4. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din T&C, inclusiv orice actualizare a acestora, vă rugăm să încetați de îndată utilizarea Site-ului și/sau a Serviciilor.
2. Prevederi Generale
2.1. Prevederile T&C guvernează raporturile contractuale dintre Asociația Principele Nicolae, o persoană juridică română de drept privat, cu sediul în București, strada Carol Davila nr. 61, Camera 1, Sector 5, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 41 din 17 iulie 2019, cod de înregistrare fiscală 41495179 („Asociația”) și persoana care accesează/utilizează Site-ul și/sau Serviciile („Utilizatorul”).
2.2. Site-ul reprezintă un spațiu virtual prin intermediul căruia Utilizatorii pot efectua următoarele Servicii:
2.2.1. efectua donații către Asociație;
2.2.2. achiziționa abonamente de membru pentru a deveni membri de onoare ai Asociației;
2.2.3. achiziționa bilete la evenimentele organizate de Asociație.
2.3. Utilizatorul declară și înțelege că efectuarea/accesarea oricărui Serviciu sau oricărei alte operațiuni prin intermediul Site-ului semnifică acceptarea deplină și neechivocă a tuturor prevederilor T&C.
2.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, T&C se aplică în totalitate oricărui Utilizator care accesează Site-ul, fără a accesa Serviciile sau alte servicii speciale oferite prin intermediul Site-ului.
3. Efectuarea donațiilor
3.1. Utilizatorii pot efectua donații cu cardul către Asociație direct prin intermediul Site-ului, prin accesarea butonului „Donează” sau prin transfer bancar în contul Asociației deschis la banca Transilvania sucursala București, IBAN RO35BTRLRONCRT0503869601.
3.2. Suma maximă ce poate fi donată prin accesarea butonului „Donează” sau prin transfer bancar, conform celor de mai sus, este de 25.000 RON. Dacă Utilizatorul dorește să doneze către Asociație o sumă care depășește acest plafon, Utilizatorul poate contacta Asociația la adresa de e-mail prevăzută la Clauza 12 de mai jos.
Utilizarea sumelor provenite din donații
3.3. Sumele provenite din donații vor fi utilizate de către Asociație pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor acesteia, astfel cum sunt descrise în statutul Asociației, accesibil în Anexa 1 a T&C. Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, al cărei scop este de a dezvolta și promova societatea românească, cultura și valorile românești, precum și valorile civile, ale democrației și statutului de drept, educația, mediul academic, cunoașterea istoriei, turismul în România, stilul de viață activ și sănătos, protejarea mediului în zonele urbane și rurale, protejarea animalelor și a habitatului lor natural.
Metoda de plată
3.4. Pentru efectuarea unei donații către Asociație prin intermediul Site-ului, Site-ul acceptă plata cu cardul. Plata cu cardul se face prin serviciul de procesare plăți online oferit de Netopia Payments. Netopia Payments acceptă carduri de plată emise de o instituție de plata din România, astfel cum sunt acestea listate ca fiind acceptate de platforma procesatorului de plăți.
3.5. Este necesar ca Utilizatorul să completeze un formular cuprinzând numele, prenumele și e-mail-ul Utilizatorului, suma pe care dorește să o doneze (în limita a 25.000 RON) și datele cardului pentru a efectua o donație. Toate informațiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți.
3.6. Suma totală de plată va fi afișată înainte ca Utilizatorul să fie direcționat către pagina procesatorului de plăți.
3.7. După efectuarea donației conform celor de mai sus și finalizarea cu succes a plății, Utilizatorul va primi un e-mail de confirmare.
4. Achiziționarea abonamentelor de membru
4.1. Utilizatorii pot achiziționa prin intermediul Site-ului abonamente de membru pentru a deveni membri de onoare, fără drept de vot, ai Asociației.
4.2. Membrii de onoare ai Asociației sunt persoanele care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind la realizarea scopului Asociației.
4.3. Poate fi membru de onoare fără drept de vot al Asociației orice persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu. Minorii cu capacitate de exercițiu restrânsă pot dobândi calitatea de membru numai cu încuviințarea părinților, iar pentru minorii lipsiți de capacitate de exercițiu, aderarea la Asociație se va realiza, în numele lor, de către reprezentații lor legali.
Drepturile și obligațiile membrilor de onoare, fără drept de vot, ai Asociației
4.4. Membri de onoare fără drept de vot ai Asociației au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de programele inițiate de Asociație;
b) să participe la programele derulate de Asociație;
c) să beneficieze de serviciile Asociației;
d) să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de Asociație;
e) să aibă acces la spațiile și dotările Asociației pentru organizarea unor manifestări și activități științifice, în domeniile de interes ale acesteia;
f) alte drepturi ce pot fi stabilite prin regulamentele Asociației.
4.5. Membri de onoare ai Asociației au următoarele obligații:
a) să respecte statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director al Asociației;
b) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/ proiectelor inițiate/ derulate de Asociație;
c) să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;
d) să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație;
e) să achite la termenul stabilit cotizația stabilită prin hotărârea Adunării Generale/ Consiliului Director al Asociației.
4.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, membrii de onoare nu au drept de vot în organele decizionale ale Asociației.
Dobândirea calității de membru de onoare, fără drept de vot, al Asociației
4.7. Utilizatorul poate deveni membru de onoare, fără drept de vot, al Asociației prin accesarea secțiunii „Membrii de onoare fără drept de vot” disponibilă pe Site și urmarea pașilor descriși pentru a finaliza plata abonamentului.
4.8. Versiunea actuală a statutului Asociației este accesibilă în Anexa 1 a T&C. După dobândirea de către Utilizator a calității de membru de onoare, fără drept de vot, al Asociației, orice modificare a statutului, precum și regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director al Asociației care privesc calitatea de membru de onoare vor fi notificate Utilizatorului prin e-mail, la adresa furnizată în momentul plății abonamentului. În cazul modificării adresei de e-mail a Utilizatorului, acesta se obligă să transmită Asociației o notificare cuprinzând noua adresă de corespondență, la adresa de e-mail prevăzută la Clauza 12 de mai jos. În lipsa unei astfel de notificări, comunicările se vor considera valabil efectuate la ultima adresă de e-mail furnizată Asociației.
4.9. De la data comunicării de către Asociație a documentelor menționate anterior, se va considera că Utilizatorul a luat cunoștință de prevederile acestora, cu obligația corelativă de a le respecta. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu modificările notificate de către Asociație, acesta se poate retrage din calitatea de membru de onoare al Asociației, prin parcurgerea procedurii descrise la Clauza 4.19. și următoarele din acești T&C.

4.10. Costul abonamentului de membru este cel afișat pe Site la momentul achiziției. Pentru achiziționarea abonamentului, Site-ul acceptă plata cu cardul. Plata cu cardul se face prin serviciul de procesare plăți online oferit de Netopia Payments. Netopia Payments acceptă carduri de plată emise de o instituție de plata din România, astfel cum sunt acestea listate ca fiind acceptate de platforma procesatorului de plăți.
4.11. În vederea achiziționării unui abonament de membru, este necesar ca Utilizatorul să completeze un formular cuprinzând numele, prenumele, vârsta, e-mail-ul și datele cardului. Toate informațiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți.
4.12. Prin urmarea pașilor descriși și finalizarea plății abonamentului, Utilizatorul declară și confirmă că este de acord cu statutul Asociației, că va respecta obiectivele și scopul Asociației și că își asumă toate obligațiile descrise în T&C și în statutul Asociației.
4.13. După finalizarea cu succes a pașilor necesari și a plății, Utilizatorul va primi un e-mail de confirmare a calității de membru de onoare.
Menținerea calității de membru de onoare al Asociației
4.14. Pentru menținerea calității de membru de onoare este necesară respectarea de către Utilizator a statutului, regulamentelor și hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director al Asociației, precum și achitarea cotizației anuale, în cuantumul afișat pe Site la momentul plății acestei cotizații. Pentru achitarea cotizației anuale, Utilizatorul va accesa secțiunea „Membrii de onoare – Cotizație anuală” și va urma pașii descriși.
4.15. Plata cotizației anuale se va efectua până la data de [*] a fiecărui an. Prin excepție, pentru anul în curs la data dobândirii calității de membru de onoare se va achita doar cotizația de aderare.
4.16. Cuantumul cotizației anuale poate fi modificată oricând de către Asociație. Cuantumul actualizat al acestei cotizații va fi afișat pe Site și va fi comunicat Utilizatorului prin e-mail, utilizând procedura descrisă la Clauza 4.8. de mai sus.
Încetarea calității de membru de onoare, fără drept de vot, al Asociației
pierderea calității de membru de onoare, fără drept de vot
1.1. Pierderea calității de membru de onoare poate interveni în cazul constatării următoarelor abateri:
a) denigrarea activității Asociației;
b) întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației;
c) angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
d) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care Utilizatorul a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
e) neîndeplinirea atribuțiilor specifice calității/ funcției ocupate;
f) neachitarea cotizației anuale la termenul stabilit.
4.17. În cazul intervenirii oricăreia dintre situațiile de mai sus și adoptării de către organele decizionale ale Asociației a unei decizii de sancționare a Utilizatorului, acesta din urmă va fi notificat prin e-mail, utilizând procedura descrisă la Clauza 4.8. de mai sus.
retragerea din calitatea de membru de onoare, fără drept de vot, al Asociației
1.1. Utilizatorul poate renunța oricând la calitatea de membru de onoare, fără drept de vot, al Asociației, în baza unei cereri de retragere care nu trebuie motivată. Aceasta urmează să fie transmisă Asociației prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa sediului Asociației prevăzută la Clauza 12 de mai jos.
4.18. Sumele achitate de către Utilizator pentru dobândirea calității de membru de onoare, fără drept de vot, al Asociației, precum și, dacă este cazul, cotizațiile anuale, nu vor fi restituite Utilizatorului în cazul încetării, din orice motiv, a calității acestuia de membru de onoare al Asociației.
5. Achiziționarea biletelor la evenimente
4.19. Utilizatorii pot achiziționa prin intermediul Site-ului bilete la evenimentele organizate de Asociație („Evenimentele”).
4.20. Achiziționarea de bilete la Evenimente de către Utilizator prin intermediul Site-ului semnifică încheierea unui contract la distanță între Asociație, în calitate de vânzător al biletelor, și Utilizator, în calitate de cumpărător al biletelor.
4.21. Încheierea contractului se realizează în urma plasării comenzii prin intermediul Site-ului de către Utilizator pentru achiziționarea biletelor și achitării prețului biletelor prin sistemul de plată acceptat de Asociație potrivit T&C. Contractul încetează după terminarea Evenimentului.
Plasarea comenzii și livrarea biletelor
4.22. Utilizatorul va putea accesa secțiunea „Evenimente” din pagina principală a Site-ului. Această secțiune va cuprinde Evenimentele disponibile, iar Utilizatorul va putea accesa Evenimentul la care își dorește să cumpere bilete. Prin accesarea Evenimentului dorit, Site-ul va afișa detaliile acestuia, cum ar fi data, ora, locația și prețul biletelor.
4.23. Prin accesarea butonului „Bilete” corespunzător Evenimentului selectat, Utilizatorul va declanșa procesul de plasare a comenzii pentru achiziționarea biletelor și Site-ul va indica pașii necesari pentru finalizarea comenzii. Utilizatorul va selecta numărul și tipul (dacă este cazul) de bilete pe care vrea să le achiziționeze, metoda de plată dorită (în cazul în care există mai multe metode de plată disponibile pe Site) și va introduce datele personale necesare pentru finalizarea comenzii, inclusiv datele de facturare și adresa de e-mail.
4.24. După completarea datelor necesare, Utilizatorul va putea consulta un cuprins al comenzii și va putea finaliza comanda, plătind suma aferentă biletelor comandate prin folosirea metodei de plată selectate.
4.25. În urma finalizării cu succes a unei comenzi online, aceasta va fi confirmată prin transmiterea unui e-mail de confirmare a comenzii Utilizatorului. Utilizatorul va primi pe adresa de e-mail furnizată biletele cumpărate în format PDF.
4.26. Utilizatorul poate tipări singur biletele pentru a le prezenta în format fizic la intrarea Evenimentului sau le poate prezenta electronic la intrarea Evenimentului. Nu va putea participa la Eveniment Utilizatorul care prezintă doar e-mail-ul de confirmare a comenzii.
4.27. Biletele achiziționate nu vor fi furnizate, ridicate sau livrate în format fizic. Livrarea biletelor achiziționate va fi considerată finalizată în momentul transmiterii biletelor prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de Utilizator la plasarea comenzii.
Metoda de plată
4.28. Pentru cumpărarea biletelor la Evenimente, Site-ul acceptă plata cu cardul. Plata cu cardul se face prin serviciul de procesare plăți online oferit de Netopia Payments. Netopia Payments acceptă carduri de plată emise de o instituție de plata din România, astfel cum sunt acestea listate ca fiind acceptate de platforma procesatorului de plăți.
4.29. Este necesar ca Utilizatorul să completeze un formular cu datele cardului pentru a finaliza plata biletelor. Toate informațiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți.
4.30. Suma totală de plată va fi afișată înainte ca Utilizatorul să fie direcționat către pagina procesatorului de plăți.
Dreptul de retragere
4.31. Contractele de vânzare de bilete încheiate între Asociație și Utilizator sunt contracte care privesc activități de agrement, pentru care se prevede o dată sau perioadă de executare specifică.
4.32. Achiziționarea de către Utilizator a biletelor la Evenimente este exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, conform art. 16 lit. l) din actul normativ menționat.
4.33. Utilizatorul declară că înțelege că nu poate solicita returnarea contravalorii biletelor cumpărate la Evenimente prin exercitarea dreptului de retragere.

Anulări și reprogramări ale Evenimentelor
4.34. Asociația va anunța Utilizatorul despre eventuala anulare/reprogramare a unui Eveniment prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de Utilizator la plasarea comenzii.
4.35. În caz de anulare a unui Eveniment, Asociația va rambursa contravaloarea biletelor plătite de Utilizator în termen de [30] de zile de la data anunțării anulării Evenimentului.
4.36. În caz de reprogramare a unui Eveniment, biletele deja cumpărate de Utilizator vor rămâne valabile pentru Evenimentul reprogramat. Utilizatorul va putea opta pentru rambursarea contravalorii biletelor plătite inițial prin trimiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail a Asociației prevăzută la Clauza 12 de mai jos, în termen de maximum [30] de zile de la data anunțării reprogramării Evenimentului, dar nu mai târziu de data Evenimentului reprogramat.
4.37. Asociația își rezervă dreptul de a modifica Evenimentele, iar Utilizatorul nu are dreptul de a face nicio reclamație în ceea ce privește aceste modificări.
4.38. Răspunderea Asociației este exclusă în cazul anulării, reprogramării sau modificării Evenimentelor, iar Utilizatorul nu va avea dreptul de la despăgubiri.
5. Limitarea răspunderii
5.1. Răspunderea pentru buna funcționare a Site-ului, conținutul Site-ului și disponibilitatea oricărui Serviciu este exclusă.
5.2. Asociația exclude orice garanție că:
5.2.1. Site-ul va funcționa fără întreruperi;
5.2.2. că defectele vor fi remediate, că Site-ul sau serverul care o pune la dispoziție nu conține viruși sau alte componente dăunătoare;
5.2.3. că utilizarea sau rezultatele utilizării Site-ului sau că informațiile puse la dispoziție aferente Serviciilor oferite sunt corecte, exacte sau sigure în orice alt fel.
5.3. Asociația nu va fi ținută răspunzătoare pentru orice fel de disfuncționalități sau dificultăți de utilizare a Site-ului sau a oricărui Serviciu cauzate de modul de funcționare a dispozitivelor IT folosite de Utilizator, de căderile de tensiune, disfuncționalități ale rețelelor de comunicații și de alte probleme tehnice aferente echipamentelor/serviciilor oferite de terțe persoane direct Utilizatorului și pentru care Asociația nu răspunde.
5.4. Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave, răspunderea Asociației va fi limitată cantitativ la daunele tipice previzibile in momentul încheierii contractului.
5.5. O răspundere pentru compensarea unei daune indirecte, în special pentru câștigul nerealizat, va fi acordată numai în cazul conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților Asociației sau altor persoane angajate de Asociație în vederea executării obligațiilor sale.
5.6. Excluderile și limitările de răspundere de mai sus nu vor fi aplicabile în cazul daunelor rezultate din atingeri aduse vieții sau sănătății sau al încălcării prevederilor legale obligatorii.
5.7. Asociația nu va răspunde pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul sau pentru nicio eroare și/sau fraudă în legătură cu acesta.
5.8. Asociația nu va răspunde pentru disponibilitatea, conținutul, calitatea sau buna desfășurare a Evenimentelor.
5.9. Asociația poate, fără nicio notificare prealabilă, să elimine, să schimbe sau să adauge orice informație pe Site, sau poate suspenda orice Serviciu/activitate de pe Site.
6. Forța Majoră
6.1. În cazuri de forță majoră, Asociația va fi exonerată total de răspundere.
6.2. Sunt considerate cazuri de forță majoră orice evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile şi inevitabile.
6.3. Astfel de evenimente vor include măsuri legale în situații de grevă, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiuni ale rețelelor de comunicații și ale portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, lipsa conexiunii la internet, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel. Nu va rezulta nicio pretenție pentru Utilizatori pentru defecțiuni pentru care Asociația nu este responsabilă.
7. Drepturi de proprietate intelectuală
7.1. Conținutul, designul, structura, platforma software, precum şi orice alte materiale utilizate în cadrul Site-ului sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Drepturile patrimoniale de autor și/sau de drepturi conexe cu privire la acesta aparțin Asociației.
7.2. Asociația oferă Utilizatorului o licență personală, globală, gratuită, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza Site-ul. Unicul scop al licenței este de a permite Utilizatorului să acceseze Site-ul și/sau Serviciile Asociației, cu respectarea prevederilor din T&C.
7.3. Utilizatorul nu are dreptul să copieze, modifice, distribuie, vândă, închirieze, ori utilizeze în alt mod decât cel permis conform T&C nicio parte a Site-ului. Utilizatorul nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al Site-ul.
7.4. Mărcile, semnele, logo-urile (în mod colectiv „Mărcile”) afișate pe Site și/sau în legătură cu Serviciile Asociației aparțin Asociației, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate. Niciun conținut sau secțiune a Site-ului, precum și nicio trimitere sau referire la Servicii nu poate fi interpretată ca reprezentând o licență sau alt drept acordat Utilizatorului de a utiliza Mărcile sau un derivat al acestora.
8. Legea aplicabilă și jurisdicția
8.1. Acest set de T&C va fi guvernat de și interpretat în întregime în conformitate cu legile din România. Orice dispute sau litigii dintre Asociație și Utilizatori în legătură cu T&C vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente potrivit legii.
8.2. În cazul în care un diferend nu poate fi soluționat direct cu Asociația, Utilizatorul are posibilitatea de soluționare a diferendului prin procedura de Soluționare Alternativă a Litigiilor („SAL”), ce reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar. Utilizatorii pot obține informații detaliate cu privire la procedura SAL prin accesarea link-urilor incluse pe pagina principală a Site-ului.
9. Prevederi finale
9.1. Asociația își rezervă dreptul de a actualiza periodic acest set de T&C (de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislației sau al Serviciilor).
9.2. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la actualizările și/sau modificările în T&C și li se va solicita să își exprime acordul cu privire la T&C actualizate. Refuzul de a accepta T&C actualizate va atrage încetarea raporturilor contractuale cu Asociația, iar Utilizatorii nu vor mai putea utiliza Site-ul și/sau Serviciile.
9.3. Utilizatorii nu pot cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C (sau orice parte a acestora) fără acordul scris al Asociației. Asociația poate cesiona drepturile și obligațiile din acest set de T&C.
9.4. În cazul în care orice prevedere al acestui set de T&C este considerată de către o instanță competentă ca fiind contrară legii în orice privință, respectiva prevedere va fi eliminată din setul de T&C, iar celelalte prevederi ale T&C nu vor fi afectate. Fiecare prevedere a T&C va fi valabilă şi aplicabilă în măsura permisă de lege.
9.5. Acest set de T&C reglementează relația dintre Asociație și Utilizator. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres contrariul, T&C nu creează niciun fel de drepturi pentru terțe persoane.
9.6. Nicio prevedere a acestui set de T&C nu va fi interpretată ca stabilind între Utilizator şi Asociație un parteneriat, o societate mixtă, un raport de tip mandant-mandatar sau angajat-angajator. Niciuna dintre părți nu va avea niciun/nicio drept, putere sau autoritate, expres/ expresă sau implicit/implicită, să o angajeze pe cealaltă.
10. Soluționarea reclamațiilor
10.1. Reclamațiile Utilizatorilor în legătură cu Site-ul și/sau Serviciile oferite de Asociație vor fi direcționate către Asociație prin folosirea datelor de contact prevăzute la Clauza 12 mai jos. Reclamațiile vor fi soluționate în termen de [20] de zile calendaristice de la primirea reclamației. În cazul în care pentru soluționarea reclamației sunt necesare detalii suplimentare, termenul de soluționare va fi prelungit corespunzător și va curge de la data primirii tuturor informațiilor solicitate de Asociație.
11. Contact
11.1. Asociația poate fi contactată prin utilizarea următoarelor date de contact:
11.1.1. adresă: București, strada Carol Davila nr. 61, Camera 1, Sector 5;
11.1.2. e-mail: contact@asociatiaprincipelenicolae.ro;
11.1.3. telefon: 0745273273.
11.2. De asemenea, Asociația poate fi contactată prin intermediul Site-ului, prin accesarea secțiunii „Contact”.
11.3. Notificările destinate Utilizatorului vor fi transmise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator la utilizarea Serviciilor, iar respectivele notificări vor fi considerate primite de către Utilizator.
11.4. Utilizatorul poate contacta Asociația la adresa de e-mail prevăzută mai sus în cazul în care dorește să-și modifice datele de contact pentru primirea notificărilor. În caz contrar, comunicările se vor considera valabil efectuate la ultima adresă de e-mail furnizată Asociației.
Anexa 1. Statutul Asociației

STATUTUL ACTUALIZAT LA DATA DE 20.07.2020
AL ASOCIAŢIEI PRINCIPELE NICOLAE
Subsemnaţii,
1. Nicholas Michael de Roumanie Medforth – Mills, cetățean român, domiciliat în Bucureşti, Sector
1, Str. Drumul Agatului nr. 100, identificat cu CI seria RK nr. 094830 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1
la data de 26.03.2018, CNP 1850401410162;

2. Alina Maria de Roumanie Medforth – Mills, cetățean român, domiciliat în Bucureşti, Sector 1, Str. Drumul Agatului nr. 100, identificat cu Cl seria RK nr. 085376 eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 08.03.2018, valabil până la data de 26.01.2028, CNP 2880126134152;

3. Vasilica-Micaela Jugravu, cetățean român, domiciliată în Bucureşti, Sector 1, Str. Frezorilor nr. 12, identificată cu Cl seria RK nr. 453128, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 08.11.2019, valabil până la data de 24.11.2079, CNP 2621124400468;

denumiţi în continuare ,,Asociaţii”

în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, în calitate de asociați, în vederea îndeplinirii scopului stabilit în Statut, am hotărât constituirea unei Asociații având următorul cuprins.

STATUT
CAPITOLUL I
REGIM JURIDIC, DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ, SCOP ŞI PATRIMONIU INIŢIAL

Art. 1. Regimul juridic
(1) Asociația se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop lucrativ, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv.
(2) Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la Asociație trebuie să indice denumirea acesteia, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Naţional al Asociațiilor şi Fundațiilor şi datele de contact.

Art. 2. Denumirea Asociaţiei
(1) Denumirea Asociației este ASOCIAŢIA PRINCIPELE NICOLAE (denumită în continuare ,,Asociaţia”).
(2) Denumirea este rezervată la Ministerul Justiţiei, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 175052 din data de 14 mai 2019.
(3)  Folosirea de către un membru al Asociației a denumirii acesteia, în orice documente emise şi în orice activităţi desfăşurate, este supusă aprobării prealabile a Consiliului Director al Asociației, a Preşedintelui sau a Vicepreşedintelui, cu respectarea prevederilor prezentului Statut şi ale regulamentelor ulterioare.

Art. 3. Sediul Asociaţiei
(1) Sediul Asociaţiei este situat în mun. Bucureşti, str. Carol Davila nr. 61, Camera 1, Sector 5, în baza contractului de comodat încheiat în data de 24 aprilie 2019.
(2) Asociaţia poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociației, în temeiul hotărârii Adunării Generale.

Art. 4. Durata Asociaţiei
Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul Asociațiilor şi Fundaţiilor.

Art. 5. Scopul Asociaţiei
Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu scopul de a dezvolta şi promova: societatea românească, cultura şi valorile româneşti, precum şi valorile civice, ale democraţiei şi statului de drept, educația, mediul academic, cunoașterea istoriei, turismul în România, stilul de viață activ și sănătos, protejarea mediului în zonele urbane şi rurale, protejarea animalelor şi a habitatului lor natural.

Art. 6. Obiectivele Asociaţiei
Obiectivele Asociației sunt creşterea nivelului de dezvoltare a societății româneşti, creşterea nivelului de cunoaştere a valorilor românești, atât pe plan intern, cât şi pe plan internațional, creşterea nivelului de educație, sporirea gradului de cunoaştere a istoriei naționale și a valorilor democratice în rândul populaţiei (inclusiv pe plan extern), promovarea unui stil de viață activ şi sănătos, precum si a unui comportament adecvat menit sa protejeze mediul natural cu toate componentele sale.
În vederea îndeplinirii scopului său, Asociația va putea îndeplini următoarele activități:
a. Organizarea de conferinţe, seminare, spectacole, concerte, festivaluri şi alte evenimente artistice, culturale conform scopului Asociaţiei;
b. Inițierea, organizarea şi promovarea inițiativelor privind protejarea mediului, în principal a pădurilor şi zonelor protejate, precum şi participarea efectivă la programe care aduc in orice fel beneficii mediului din Romania, inclusiv operațiuni de plantare/împădurire/protejare a zonelor împădurite etc;
c. Sprijinirea tinerilor, artiştilor şi/sau a diverselor categorii defavorizate în vederea derulării unor proiecte culturale şi artistice;
d. Educarea, consilierea şi formarea diverselor categorii de persoane în domeniile de interes ale Asociaţiei;
e. Asocierea, colaborarea, afilierea cu alte persoane juridice non-profit, societăți, persoane fizice sau autorități publice, centrale sau locale, din ţară şi din străinătate, în vederea realizării scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
f. Facilitarea accesului la informare a membrilor Asociației şi a persoanelor interesate cu privire la domeniile de interes pentru Asociaţie;
g. Editarea, susţinerea şi promovarea de lucrări şi publicații, inclusiv editarea de publicații sub egida Asociaţiei;
h. Inițierea unor emisiuni radio, TV, a unor reclame, precum şi a unor platforme on-line;
i. Redactarea unor proiecte legislative cu privire la problemele de interes ale Asociației sau participarea la dezbateri publice;
j. Constituirea unor societăți în temeiul Legii nr. 31/1990, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
k. Organizarea oricăror proiecte în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor descrise în art. 5 şi 6.

Art. 7. Patrimoniul iniţial
(1) Patrimoniul iniţial al Asociației este în valoare de 210 LEI, adică două sute zece LEI şi se compune din aportul exclusiv în numerar, vărsat în întregime la data constituirii Asociației de membrii fondatori
(Nicholas Michael de Roumanie Medforth Mills, Alina Maria de Roumanie Medforth Mills, Liviu Popescu).
(2) Patrimoniul Asociației poate fi majorat prin modalitățile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi de prezentul Statut.

CAPITOLUL II
MEMBRII ASOCIAŢIEI, DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU, DREPTURI ŞI OBLIGAȚII
Art. 8. Categorii de membri ai Asociaţiei. Dobândirea calităţii de membru
(1) Membrii Asociației sunt:
a) membri fondatori – persoanele fizice (Nicholas – Michael de Roumanie Medforth – Mills, Alina – Maria de Roumanie Medforth Mills, Liviu Popescu) care au semnat prezentul Statut la data înfiinţării Asociației, care au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului Asociaţiei şi care nu au prezentat o cerere de retragere din Asociaţie;
b) membri aderenţi  – membrii care se asociază ulterior fondării Asociației, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de prezentul Statut. Membrii aderenţi pot fi cotizanți sau necotizanți, cu drepturile și obligațiile prevăzute de Actul Constitutiv şi de prezentul Statut;
c) membri de onoare:
i. persoane fizice şi/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substantial Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului Asociației sau
ii. personalități marcante ale vieţii artistice şi ştiinţifice care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociației şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea obiectivelor acesteia.
(2) Calitatea de membru aderent, cotizant sau necotizant, se acordă, la cerere, de către Preşedintele Asociației.
(3) Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de către Preşedintele Asociației, la inițiativa sa sau la propunerea Consiliului Director.
(4) Contribuţiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activități voluntare în cadrul programelor proiectelor inițiate/derulate de Asociație.
(5) Toate referirile la membrii asociați din prezentul Statut se vor înțelege a fi făcute la membrii fondatori care nu au prezentat o cerere de retragere din Asociație și la membrii aderenți.

Art. 9. Drepturile şi obligațiile membrilor Asociaţiei
(1) Membrii fondatori şi membrii aderenți cotizanți ai Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să-şi exprime prin vot opțiunea faţă de proiectele şi hotărârile Adunării Generale;
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;
c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;
d) să participe la programele derulate de Asociaţie;
e) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;
f) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociației pentru organizarea unor manifestări şi activităţi  ştiinţifice, în domeniile de interes ale acesteia;
g) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.
(2) Membrii de onoare şi membrii aderenţi necotizanţi ai Asociației au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;
b) să participe la programele derulate de Asociaţie;
C) să beneficieze de serviciile Asociaţiei;
d) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;
e) să aibă acces la spațiile şi dotările Asociației pentru organizarea unor manifestări şi activități ştiinţifice, în domeniile de interes ale acesteia;
f) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.
(3) Obligaţiile tuturor membrilor Asociației sunt următoarele:
a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociaţiei;
b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate / derulate de Asociaţie;
c) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
d) să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație.
e) să achite la termenul stabilit cotizația stabilită prin hotărârea Adunării Generale/Consiliului
Director.

Art. 10. Abateri disciplinare
(1) Următoarele fapte reprezintă abateri disciplinare:
a) denigrarea activităţii Asociaţiei;
b) întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociaţiei;
c) angajarea Asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
d) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
e) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociației, prin neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea;
f) neîndeplinirea atribuţiunilor specifice calității / funcţiei ocupate;
g) neachitarea cotizaţiei anuale la termenul stabilit.
(2) Abaterile disciplinare se constată și se sancţionează de către Consiliul Director, care decide cu majoritatea membrilor prezenți la ședință, la sesizarea oricărui membru al Asociaţiei;
(3) Consiliul Director are dreptul de a delega constatarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare unei Comisii de Disciplină şi Arbitraj, formată dintr-un număr impar de membri care prezintă înalte standarde de moralitate şi independenţă.

Art. 11. Sancţiuni
(1) Sancţiunile în cazul comiterii unei abateri disciplinare sunt:
a) avertisment verbal;
b) avertisment scris;
c) suspendarea pe termen determinat din Asociație sau din funcția de conducere;
d) excluderea din Asociație.
(2) Sancţiunea este acordată de către Consiliul Director al Asociației sau, în caz de delegare a atribuţiilor, de către Comisia de Disciplină şi Arbitraj, prin decizie.
(3) Consiliul Director al Asociației sau, în caz de delegare a atribuţiilor, Comisia de Disciplină şi Arbitraj poate decide oricare dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1), fără a fi necesară parcurgerea ordinii prevăzute la literele a) – d).

Art. 12. Încetarea calităţii de membru
(1) Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
a) prin deces;
b) prin retragere, în baza unei cereri de retragere care nu trebuie motivată;
c) prin excludere, în condițiile prevăzute de prezentul Statut.
(2) Calitatea de membru aderent cotizant încetează în situația neachitării cotizației stabilite potrivit prezentului Statut, membrul devenind aderent necotizant.

CAPITOLUL III
RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI. VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 13. Folosirea patrimoniului Asociaţiei
Patrimoniul prevăzut în art. 7 va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociației şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Art. 14. Veniturile Asociaţiei
a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
i) dividendele societăţilor înfiinţate de Asociație potrivit Legii nr. 31/1990;
ii) venituri realizate din activități economice directe (proiectele Asociației);
c) donații, sponsorizări sau legate;
d) resurse obţinute din fonduri europene, de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
e) alte venituri prevăzute de lege.
(2) Asociaţia poate deschide conturi în lei şi în valută în orice bancă din ţară sau străinătate conform legilor în vigoare.

Art. 15. Cheltuielile Asociaţiei
(1) Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei;
b) salarii şi adaosuri la salarii;
c) indemnizaţii, prime şi premii;
d) procurări de recuzită şi servicii necesare realizării scopului asociaţiei;
e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masă, transport;
g) utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, etc.;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de către Consiliul Director sau, în caz de urgență, de către Preşedinte sau Vicepreşedinte.

CAPITOLUL IV
ORGANELE ASOCIAŢIEI. ATRIBUŢII. ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI
Art. 16. Organele Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul.

Art. 17. Adunarea Generală
(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Asociației și este compusă din toți membrii asociaţi ai Asociației având drept de vot, conform prevederilor cuprinse în Statut.
(2) Adunarea Generală are următoarele competente:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director, precum şi revocarea Preşedintelui Asociaţiei;
d) alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;
f) dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
g) înfiinţarea de filiale;
h) stabilirea cuantumului cotizaţiei lunare;
i) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut.
(3) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori.
(4)  Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri care necesită urgență, cu cel puţin 24 ore înainte de data desfăşurării ei, în acest din urmă caz dacă:
a) se impune în mod necesar modificarea Statutului;
b) apar situaţii care afectează existenţa Asociaţiei;
c) la cererea unui număr de cel puțin 1/2 din numărul membrilor fondatori şi membrilor aderenți
cotizanţi.
(5) Adunarea Generală se convoacă de către Preşedinte, Vicepreşedinte sau de Secretarul General, printr-un convocator scris, în care se arată locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, punându- se la dispoziţia participanţilor, dacă este cazul, şi materialele supuse dezbaterii.
(6) Convocarea se poate face prin orice mijloc de comunicare care poate dovedi expedierea convocatorului şi, după caz, a documentelor aferente (poştă, curier, fax, e-mail, SMS sau alte mijloace aprobate de către Adunarea Generală).
(7) În situaţia în care toți membrii cu drept de vot sunt prezenţi, nu este necesară îndeplinirea formalităţilor de convocare a Adunării Generale.
(8) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, şi depuse cu cel puţin 2 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală sau, în caz de urgență, cu cel puţin 12 ore înainte de data la care are loc Adunarea Generală.
(9) La Adunarea Generală participă:
a) membrii fondatori;
b) membrii aderenţi cotizanţi;
c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;
d) membrii aderenti necotizanţi, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;
e) alți invitaţi, fără drept de vot;
(10) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator şi membru aderent cotizant are dreptul la un vot cu caracter deliberativ. Votul poate fi delegat, exclusiv în scris, altui membru cu drept de vot. Un membru nu poate vota pentru mai mult de 2 persoane, excluzând propriul vot. De asemenea, votul poate fi transmis şi prin corespondenţă. Adresa prin care îşi exprimă deleagă votul, semnată de membru, sau e-mailul transmis de pe adresa de e-mail uzitată până la momentul votului în corespondenţa Asociaţiei, pot fi comunicate prin orice mijloace care asigură dovada comunicării, până în ziua şi la ora fixate pentru şedinţa Adunării Generale, persoanei care a convocat Adunarea Generală.
(11) În vederea exercitării dreptului de vot, membrul aderent cotizant trebuie să îşi fi achitat cotizația, astfel cum aceasta a fost stabilită, cu cel puțin 3 (trei) luni înainte de data ținerii ședinței Adunării Generale. Prezenta dispoziţie nu se aplică în situația în care şedinţa Adunării Generale are loc în primele 3 (trei) luni de la înfiinţarea Asociaţiei.
(12) Membrii cu drept de vot care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi patrimonial personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar, vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 18. Desfăşurarea şi organizarea Adunării Generale
(1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenți cel puţin o jumătate plus unu dintre membrii Asociației.
(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 2 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.
(3) Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală,
la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.
(4) Membrii absenți iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la Secretariatul Asociației
sau publicat prin mijloacele tehnice prevăzute de regulamente.
(5) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociației sau, în lipsă, de către Vicepreşedinte, iar secretariatul şedinţei este ţinut de către Secretarul General.

(6) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori și membrilor aderenți cotizanți prezenți, cu excepția hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului ei, care se iau cu majoritate absolută sau a cazurilor în care legea sau Statutul prevăd o altă majoritate.
(7) Alegerile pentru Consiliul Director şi pentru Cenzor au loc odată la patru ani, cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la proxima Adunare Generală.
(8) Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre membrii cu drept de vot care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 19. Consiliul Director
(1) Consiliul Director este organul de administrare al Asociației și asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El este format dintr-un număr impar de membri şi poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
(2) Primii membri ai Consiliului Director sunt aleşi de către membrii fondatori pentru o perioadă de patru ani, cu excepția Preşedintelui care este ales pentru o perioadă nedeterminată de timp.
(3) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor fondatori şi a membrilor aderenți prezenţi la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani.
(4) Potrivit hotărârii Adunării Generale, membrii inițiali ai Consiliului Director vor putea fi înlocuiți.
(5) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligația să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 5 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.
(6) Până la data împlinirii preavizului sau în termen de 5 zile de la încetarea mandatului în alt mod prevăzut de prezentul Statut, organele abilitate sunt obligate să convoace Adunarea Generală în vederea alegerii unui nou membru al Consiliului Director.
(7) Pentru motivele prevăzute de prezentul Statut, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți, poate decide revocarea membrilor Consiliului Director al Asociației.
(8) Preşedintele poate fi revocat de către Adunarea Generală, legal convocată în acest scop, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot.
(9) Funcţiile rămase vacante se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3).
(10) Preşedintele, Vicepreședinții și Secretarul General ai Asociației sunt membri de drept ai Consiliului Director, atribuțiile lor fiind expres prevăzute de prezentul Statut.

Art. 20. Atribuțiile şi funcţionarea Consiliului Director
(1) În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli, elaborează şi aprobă proiectele şi programele Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, fără a se încălca însă drepturile Preşedintelui
şi ale Vicepreşedinţilor;
c) decide încheierea contractelor de muncă/de colaborare/de drepturi de autor, contracte ce pot fi semnate, ulterior Deciziei Consiliului Director, doar de către Preşedinte.
d) aprobă organigrama şi strategia de personal ale Asociaţiei;
e) elaborează regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Asociației, precum şi alte regulamente de ordine interioară;
f) stabileşte, dacă va considera oportun, organizarea membrilor Asociației în departamente, stabileşte atribuţiunile membrilor şi, de asemenea;
g) decide schimbarea sediului Asociației, cu respectarea prevederilor legale;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut.

(2) Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusa hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar, vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
(3) Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate de membrii Asociaţiei direct interesaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă şi a cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(4) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/aderent ori sunt străine de asociație pentru a încheia act e juridice în numele şi pe seama Asociației sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
(5)  Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori nevoile Asociației o
(6) Convocarea Consiliului Director se face de către Secretarul General, iar în lipsa acestuia de către Preşedinte sau oricare dintre Vicepreşedinţi. Dispozițiile din materia convocării Adunării Generale sunt aplicabile şi în ceea ce priveşte convocarea şedinţelor Consiliului Director.
(7) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi. Votul poate fi delegat, exclusiv în scris, altui membru cu drept de vot. Un membru nu poate vota pentru mai mult de 2 persoane, excluzând propriul vot. De asemenea, votul poate fi transmis şi prin corespondenţă. Adresa prin care îşi exprimă/ deleagă votul, semnată de membru, sau e-mailul transmis de pe adresa de e-mail uzitată până la momentul votului în corespondenţa Asociaţiei, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru şedinţa Consiliului Director.
(8) Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
(9) În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociația poate avea servicii specializate a căror modalitate de funcționare şi organigramă se stabileşte de către Consiliul Director, care poate angaja salariaţi în acest sens.

Art. 21. Preşedintele
(1) Preşedintele Asociației este membru de drept al Consiliului Director şi este ales de către Adunarea Generală.
(2) Preşedintele este ales pentru o perioadă nedeterminată, putând fi revocat potrivit prezentului Statut.
(3) Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Asociația în relațiile cu terții, având drept de semnătură;
b) conduce şedinţele Consiliului Director, precum şi ale Adunării Generale;
c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director împreună cu Vicepreşedintele;
d) coordonează, în lipsa hotărârilor altor organe, activitatea Departamentelor, dacă au fost constituite,
şi ale membrilor Asociaţiei;
e) pune în aplicare hotărârile organelor Asociației, afară de situaţia în care intră în atribuţiunile altui organ;
f) aprobă cererile de adeziune la Asociație, precum şi calitatea de membru de onoare;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.

Art. 22. Vicepreşedintele
(1) Vicepreşedintele Asociației este membru de drept al Consiliului Director şi este ales de către Adunarea Generală.
(2) Vicepreşedintele are următoarele atribuţii:
a) îl înlocuieşte pe Preşedinte, în cazul în care acesta este împiedicat, de orice împrejurare, să-si exercite atribuţiile;
b) coordonează, în lipsa hotărârilor altor organe şi ale Preşedintelui, activitatea Departamentelor,
dacă au fost constituite, şi a membrilor Asociaţiei;
C) este responsabil de atribuțiile acordate de către prezentul Statut, Preşedinte, Adunarea Generală sau Consiliul Director.

Art. 23. Secretarul General
(1) Secretarul General al Asociației este ales de către Adunarea Generală pentru un mandat de patru ani.
(2) Secretarul General este membru de drept al Consiliului Director, având drept de vot.

Art. 24. Atribuțiile Secretarului General
(1) Secretarul General are următoarele atribuţii:
a) convoacă şedinţele Consiliului Director şi Adunarea Generală, în condițiile prezentului statut;
b) aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului Director şi a membrilor Adunării Generale ordinea de zi a şedinţelor şi modificările sale;
c) ţine secretariatul şedinţelor Consiliului Director şi ale Adunării Generale, întocmind şi procesele- verbale;
d) îndeplineşte alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală, Consiliul Director, Preşedinte sau Vicepreşedinţi.

Art. 25. Cenzorul
(1) Controlul financiar al Asociației este asigurat de un Cenzor, care va fi ales de către Adunarea Generală în mod obligatoriu dacă numărul membrilor Asociației este mai mare de 15.
(2) În realizarea competenţei sale, Cenzorul:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale şi Consiliului Director;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director sau Adunarea
Generală.
(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
(4) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al
Asociaţiei.
(5) Cenzorul este ales de către Adunarea generală, prin vot deschis, cu întrunirea a jumătate plus unul din votul membrilor cu drept de vot prezenţi, pentru un mandat de 4 ani.
(6) În cazul în care Asociația va avea un număr total de membri mai mare de 100, adunarea generală poate decide constituirea unei comisii de cenzori, formată dintr-un număr impar de membri.

CAPITOLUL V
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI. DESTINAŢIA BUNURILOR ASOCIAŢIEI
Art. 26. Dizolvarea Asociației se poate produce:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei de judecată;
c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 27. Dizolvarea de drept poate avea loc prin:
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit într-un termen de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 28. Dizolvarea prin hotărâre judecătorească
(1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociația a devenit insolvabilă;
e) în alte cazuri prevăzute de lege.
(2) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociația îşi are sediul.

Art. 29. Dizolvarea prin hotărârea Adunării Generale
Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 30. Numirea lichidatorilor
(1) În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de către instanţa judecătorească sau de către Adunarea Generală, după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
(3) Lichidatorii, la intrarea în funcție, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte act al Asociaţiei şi să  ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
(6) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(7) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în
curs de derulare.

Art. 31. Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării
(1) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării se transmit către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
(2) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (1), ele se atribuie de instanţa competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-primire, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 32. Radierea Asociaţiei
(1) Asociaţia încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Prezentul Statut a fost încheiat astăzi, 20.07.2020 în 5 (cinci) exemplare originale.
Nicholas – Michael de Roumanie Medforth – Mills
Alina Maria de Roumanie Medforth – Mills
Vasilica-Micaela Jugravu

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA – BAROUL BUCUREŞTI
S.C.A. TUCA ZBARCEA & ASOCIAŢII
ÎNCHEIERE DE ATESTARE
nr. 325  din 20.07.2020

Andreea Nicoleta UNGUREANU, avocat colaborator în cadrul S.C.A. Ţuca Zbârcea & Asociații, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 lit. c) și d) din Legea 51/1995, atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act.

av. Andreea Nicoleta UNGUREANU
Nationala a Barourilor din Romania
TUCA ZBARCEA & ASOCIAȚIE SOCIETATE CIVILĂ
Uniunea DE AVOCAŢI

Add your own content here. Click to edit.

bottom of page